Powerinit

Powerinit

Powerinit

Monternummer: B:28

Vi visar:

Prepri web-to-print verktyget för tryckerier som vill ge sina kunder ett enkelt, modernt sätt att beställa trycksaker och lagerhållna artiklar. Prepri kan genom sitt API enkelt interagera med andra system för att skapa ett optimalt produktionsflöde.

Brand Management Center som innebär förenkling och kvalitetssäkring av organisationers marknadskommunikation. Det betyder att man kan arbeta med originalframställning i skräddarsydda mallar, att man kan hantera sitt material på ett organiserat och säkert sätt samt dela ut det till de roller som ska ha tillgång till materialet.

Kom till vår monter B:28 och låt oss visa hur det optimala, kvalitetssäkrade ”Öppna Flödet” blir verklighet.

 

We will show you:

Prepri the web-to-print tool for printing companies who want to give their customers a simple, modern way of ordering printed matter and articles in stock. Prepri can easily interact with other systems through the API and create an optimal production flow.

Brand Management Center which means simplification and quality assurance of organizations’ marketing communication. It allows approved collaborators to work with original production in custom made templates, to manage marketing material in an organized and secure way and distribute it to the roles that are approved for access.

Welcome to our stand B: 28 and let us show how the optimal, quality secured ”Open Flow” becomes a reality.